ה ח ל ט ה 

א. בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה (השופטת וילנר)
מיום 26.6.06 בבר"ע 334/06 , בגדרה נדחתה בקשת רשות ערעור של המבקש על
החלטת בית המשפט לענייני משפחה בחיפה (השופט ברגר) מיום 6.3.06 בתמ"ש
.2050/06
ב. נישואיהם של המבקש ואם המשיבים עלו על שרטון, ובין הצדדים מתנהלים
הליכים משפטיים, הן בבית הדין הרבני והן בבית המשפט לענייני משפחה. לשניים שני
ילדים, המשיב 1, יליד שנת 2002 והמשיבה 2, ילידת שנת 2005 . השניים שבו לארץ
לאחר שהות של שנתיים בארצות הברית, שם עבדו. המבקש והאם, נכון לעת פסקי הדין
הקודמים, אינם עובדים. לשניים נדל"ן ורכוש בארצות הברית אשר חלקו עומד כיום
למכירה, ועובר לנסיעתם לארה"ב רכשו דירת פנטהאוז בהוד השרון שהושכרה בשכר
חודשי של $1,200 . עניינה של הבקשה שלפנינו בתביעה שהוגשה למזונות המשיבים.
2
ג. על בסיס הנתונים שהובאו בפני בית המשפט לענייני משפחה במסגרת הבקשה
למזונות זמניים, פסק בית המשפט ב- 6.3.06 תשלום מזונות זמניים כדלקמן:
4000 ש"ח לחודש בעבור מזונות זמניים (לשני המשיבים יחד); סכום של $400
לחודש בעבור השתתפות בהוצאות מדור ואחזקת הבית בגין הקטינים (סכום זה הופחת
בהחלטה מאוחרת יותר, מ 27.4.06- ל- $240 , ראו להלן); 1500 ₪ לחודש בעבור דמי
טיפול במשיבה 2, ומחצית מהוצאות הגן והצהרון למשיב 1. בנוסף חוייב המבקש
לשאת במחצית הוצאות רפואיות חריגות של הקטינים שאינם נכללים בסל הבריאות,
וכן במחצית מהוצאות החינוך. לאחר שהגיש המבקש את בקשת רשות הערעור לבית
המשפט המחוזי התקיים בפני בית המשפט לענייני משפחה קדם משפט מורחב, בו
טענו הצדדים בהרחבה. בעקבות הדיון, ניתנה - כאמור - ביום 27.4.06 החלטה נוספת
לפיה הופחת הסכום למדור הקטינים ל- $240 (בטעות ככל הנראה נדפס בפסק הדין של
בית המשפט המחוזי $280 ). יתרת החיובים בהחלטה נותרו בעינם.
ד. בית המשפט המחוזי קבע כי ההחלטה החדשה מבטלת למעשה את ההחלטה
הקודמת, ובקשת רשות הערעור שהגיש המבקש מתייתרת. עם זאת, מאחר שמרבית
רכיבי ההחלטה נותרו על כנם, וכדי לחסוך התדיינות מיותרת, התייחס בית המשפט
המחוזי לטענות גופן.
בית המשפט המחוזי קבע כי המקרה דנא אינו נופל בגדר אותם חריגים
המצדיקים התערבות ערכאת ערעור בפסיקת מזונות. בית המשפט שוכנע כי בית
המשפט לענייני משפחה בחן את מכלול הנתונים והראיות שהונחו בפניו, תוך עיון
בנתונים עדכניים, וערך את האיזון הראוי בין השיקולים.
ה. המבקש הגיש את הבקשה הנוכחית, ובפיו טענה מרכזית אחת, כי החיובים
שהוטלו עליו עולים בהרבה על צרכיהם האמיתיים של הקטנים, וכי המדובר בסכום
מופרז במידה קיצונית. זאת ועוד, סכום מופרז זה ישליך לשיטתו בהכרח על גובה דמי
המזונות הקבועים. כן חפץ המבקש כי יקבע דיון דחוף בעניינו.
ו. לאחר העיון אין בידי להיעתר לבקשה. הלכה היא כי רשות ערעור בגלגול
שלישי נשקלת רק בעניין שחשיבותו המשפטית חורגת ממחלוקת הצדדים לו (ראו ר"ע
128 , מפי מ"מ ,123 ( 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו( 3
הנשיא, כתארו אז, שמגר). המקרה שלפנינו אינו נמנה על מקרים אלה. כאמור, עיקר
הבקשה היא להפחתת שיעור המזונות, ובכך אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב
3
251 השופט מלץ), כל שכן ( (ע"א 732/88 יעקב קמחי נ' אילנה קמחי, פ"ד מג( 2
כשמדובר במזונות זמניים ובגלגול שלישי (בע"מ 928/06 פלונים נ' פלוני (טרם
פורסם)). עניינה של סוגיה כגון זו שלפנינו, שיעור המזונות שעל המבקש לשלם, תלוי
בנסיבות ובקביעות העובדתיות של כל מקרה ומקרה, ועל כן ככלל אין מקום
להתערבות בהחלטותיה של הערכאה הדיונית, אשר לה הכלים המתאימים לבירור
סוגיה זו, ולענייננו בית המשפט לענייני משפחה, ולכך הצטרפה הביקורת השיפוטית
על-ידי בית המשפט המחוזי. לעיצומם של דברים, בית המשפט לענייני משפחה ביסס
את מסקנותיו בהחלטתו הראשונה על הנתונים שהיו בפניו, וחייב את המבקש בסכום
מזונות נמוך מזה שנתבע על ידי המשיבים. כחודש ומחצה לאחר מכן בית המשפט
לענייני משפחה שב ובחן את סכום המזונות שנפסק, זאת תוך הידרשות לראיות
ולטענות הצדדים, במסגרת קדם המשפט כאמור. הסכום שנפסק עבור מדור הקטינים
הופחת כמפורט מעלה.
בית המשפט המחוזי גם הוא שב ובחן את סכום המזונות שנפסק, ומצא אותו
סביר אל מול הכנסות האב ונכסיו. בנסיבות אלה אין בידי להתערב בקביעות בתי
המשפט דלמטה. אוסיף, כי פסיקת מזונות היא מתחומי המשפט שאין בהם סופיות,
( ובשינוי נסיבות ניתן לעתור לשינוי בהם (ראו ע"א 135/80 בכור נ' בכור, פ"ד לו( 2
360 (הנשיא לנדוי)), כל שכן שהמדובר הוא אך במזונות זמניים, כשמם כן הם, ,358
מטבעם אינם קבועים וניתנים הם לשינוי. זאת מבלי שאביע עמדה ספציפית לעניין תיק
זה, משלא נתבקשה תשובה. דיון ההוכחות קבוע לחודש ספטמבר הקרוב, ואין פגם
בהתחשבות בכך.
ז. סוף דבר, לא אוכל להיעתר לבקשה.
.( ניתנה היום, ז' באב תשס"ו ( 1.8.06
ש ו פ ט

בפני:
כבוד השופט א' רובינשטיין

המבקש:
פלוני

המשיבים:

1. פלוני
2. פלונית
בקשה למתן רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט
המחוזי בחיפה מיום 26.6.06 בבר"ע 334/06 שניתנה על ידי
כבוד השופטת י' וילנר
בשם המבקש: עו"ד רמי רובין

 בע"מ 6088/06

- נגד -

בג"צ
בית המשפט העליון